NOVĚ! Důležité informace pro rodiče žáků 1. stupně

Aktualizováno 21. 5. 2020

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole (od 25. 5. 2020)

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY: ZDE

 NOVĚ: Manuál pro žáky ZDE

TYTO DOKUMENTY BUDETE MUSET PRVNÍ DEN PŘINÉST:

1) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZDE 

2) ODCHODY ŽÁKŮ ZDE

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování (po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka) je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Škola zajistí dodržení všech hygienických norem dle metodického pokynu MŠMT.

Školní stravování bude pro žáky zajištěno.

Pokud žák patří do rizikové skupiny, zákonný zástupce zváží rizikové faktory a rozhodne o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

1) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ

2) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Skupiny osob s rizikovými faktory

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 )

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Hygienická pravidla v období do konce školního roku 2020

- v případě nutnosti budou rozvrženy časy příchodů žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých skupin v časovém odstupu), začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitelka školy

- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

- škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat

- neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

- složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků, maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě

- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru), pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě, při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

PaedDr. Milena Honsová, ředitelka školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...