ZÁPIS do 1. tříd

Aktualizováno 30. 4. 2020

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021: ZDE

Informace pro rodiče k zápisu dětí do tříd 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021:

S ohledem na  mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápis se uskuteční od pátku 3. 4. 2020 do pátku 24. 4. 2020 do 17,00 hodin, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Podání žádostí o přijetí k povinné školní docházce, případně podání žádostí o odklad školní docházky, bude probíhat rovněž bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Zápis do ZŠ je povinný pro všechny děti, které do konce srpna 2020 dovrší věku šesti let. Zápisu se dále mohou účastnit také duševně a tělesně vyspělé děti, které dosáhnou šesti let v období od září 2020 do června 2021. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let v období od září do prosince 2020, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U dítěte, které dovrší šesti let v období od ledna do června 2021, je pak nutné doložit navíc i doporučující vyjádření odborného lékaře. Podle školského zákona mají ředitelé povinnost přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v jejich příslušném školském obvodu. Školské obvody spádové školy jsou vymezeny obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2019 (zde). Rodiče však mají právo vybrat si pro své dítě jinou („nespádovou“) školu, z kapacitních důvodů však nemusí být dítě přijato.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost zákonného zástupce dítěte musí být doložena nejpozději do 31. 8. 2020 doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Postup při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce či při podání žádosti o odklad školní docházky:

1.   Na webových stránkách školy si stáhnete:

         a) žádost o přijetí k povinné školní docházce (zde), kterou vyplníte a podepíšete

         b) zápisní list (zde), který vyplníte a podepíšete (pokud chcete, aby Vaše dítě bylo zařazeno ke konkrétní učitelce nebo do skupiny kamarádů, napište prosím Váš požadavek na zápisní list - budeme se snažit vyhovět)

         c) vyplněné vzory: žádost o přijetí (zde), žádost o odklad (zde), zápisní list (zde)

2.  Budete-li žádat o odklad školní docházky, stáhnete si žádost o odklad (zde) a zápisní list (zde), které vyplníte a podepíšete.

3.  Možnosti doručení vyplněné a podepsané žádosti k povinné školní docházce či o odklad školní docházky a zápisního lístku jsou:

– doručením do datové schránky školy: z3xmmb8
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): info@zssady.cz
– poštou na adresu:

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

V Sadech 560

580 01 Havlíčkův Brod

– osobním doručením žádosti v obálce do poštovní schránky školy – poštovní schránka se nachází  u hlavního vchodu do školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Jestliže si zákonný zástupce dítěte nemůže z objektivních důvodů žádosti stáhnout, je možné telefonicky či mailem sdělit svou doručovací adresu a žádost mu bude doručena poštou. Zároveň zákonný zástupce může v krajním případě doručit i vyplněné žádosti na školu osobně, a to po předchozí telefonické domluvě. Kontakty:  569 422 179, info@zssady.cz

K  žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné připojit vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře či klinického psychologa – pokud nebudete mít do 24. 4. 2020 k dispozici, je možné dodat nejpozději do zahájení školního roku 2020/2021.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce či žádost o odklad povinné školní docházky bude po doručení ze strany školy zaevidována a žádosti bude přiděleno jedinečné registrační číslo, které Vám bude sděleno na Vámi uvedenou adresu (poštovní či e-mailovou) v žádosti o přijetí k povinné školní docházce či v žádosti o odklad školní docházky.

  

Při přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 budou uplatněna kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce (zde).

Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání budou zveřejněny pod registračním číslem, a to na webových stránkách školy a na vývěsce u vchodu do školy dne 30. 4. 2020.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci, na němž budou mít možnost seznámit se s prostředím školy, vzdělávacím programem a třídními učitelkami. Zde také zákonní zástupci obdrží zápisní lístek do školní družiny a další dokumenty.

Na případné telefonické dotazy ve věci zápisů dětí do tříd 1. ročníku Vám odpoví: Mgr. Eva Bártová, 569 422 179, ebartova@zssady.cz

 

 

Důležité dokumenty

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...