Školní rok 2017/2018

Potravinová pomoc v Kraji Vysočina – zajištění obědů zdarma pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí

Výzva č. 02_16_022 – šablony pro ZŠ

Datum realizace: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019

Z projektu bude kromě vzdělávání učitelů a žáků financována modernizace výpočetní techniky, rozšíření žákovské knihovny, mobilní učebna vybavená tablety, deskové a logické hry.

Projekt byl schválen v květnu 2017 s celkovou částkou 827 599 Kč, která bude využita na následující aktivity:

 • II/1.4 Sociální pedagog (0,1 úvazku/měsíc)
 • II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (matematická a čtenářská gramotnost)
 • II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin
 • II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
 • II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

MAJÁK – síť kolegiální podpory

Výzva: BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL I.

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 – partnerská škola

Číslo výzvy: 02-16-010

 • Začátek partnerství v projektu: 1. 1. 2018
 • Konec projektu: 31. 12. 2019

Anotace projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastní pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

Název projektu: Učíme se ze života pro život

Období realizace:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Realizace aktivit na škole: školní rok 2018/2019, 2019/2020

Forma zapojení ZŠ: partnerství s finančním příspěvkem – finanční spoluúčast zapojených partnerských škol Kraj Vysočina nepředpokládá

Projekt je součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

Projekt předpokládá využití aktivizujících a přenosových nástrojů k rozvoji:

 1. kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,
 2. kompetencí v rámci polytechnického vzdělávání
 3. k rozvoji kariérového poradenství
 4. využití metodických a pracovních listů k rozvoji ICT kompetencí, mimo oborový předmět, k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoji jazykových kompetencí v nejazykových předmětech

Informační a komunikační technologie 2018 – bezpečnost dat a virtualizace

Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně bezpečnosti ICT pomocí HW i SW. 25. 5. 2018 vstupuje v platnost Nařízení (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které stanovuje pravidla pro ochranu osobních údajů platná na celém území EU. Hájí práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Popis stávajícího stavu: PC, ve kterých se shromažďují ve škole osobní a citlivá data žáků, jejich rodičů, zaměstnanců a strávníků školy, jsou chráněny pouze heslem, což nezajišťuje plnou ochranu těchto dat. Projekt by měl přispět k řešení síťové bezpečnosti, bezpečnému zálohování a archivaci dat. Zároveň předpokládáme snižování nákladů na provoz HW a navýšení jeho životnosti.

Rámcový popis připravovaného řešení: Nákup, instalace, testování a provoz těchto zařízení: 1) Firewall (1 ks) - stávající firewall zajišťuje bezpečné provozování internetu ve škole, je však zastaralý a výrobce již pro něj nevydává aktualizace, 2) Zařízení k zálohováni serveru s podporou šifrování (1ks NAS, 2 ks - pevný disk), 3) PC s podporou šifrování (5 ks) pro pracovník, kteří pracují s osobními a citlivými údaji. V projektu počítáme i s finančními prostředky na konfiguraci firewallu, zálohovacího zařízení a PC s podporou šifrování.

Harmonogram projektu: květen 2018 - zahájení projektu, výběr dodavatele, posouzení cenových nabídek, červen 2018 - nákup, instalace a konfigurace zařízení, červenec 2018 - testování a zkušební provoz, od srpna 2018 - plný provoz všech zařízení, ukončení projektu - 28. 2. 2019, udržitelnost projektu - všechna zařízení budou využita i po skončení projektu, kde počítáme s nákupem aktualizací z vlastních zdrojů.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...