MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 13. prosince 2021

Č. j.: MZDR 14600/2021-25/MIN/KAN

*MZDRX01IODEI*

MZDRX01IODEI

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í   M Z

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem  SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 14. prosince 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne  27. října 2021, č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne  1. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne  12. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne  18. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-23/MIN/KAN, a mimořádného opatření ze dne  20. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN, a to tak, že

1. v čl. X bodu 1 se slova „Čl. I až VI, IX a XI se použijí obdobně“ nahrazují slovy „Čl. I, II, III  bod 2, VI, IX a XI se použijí obdobně“,

2. v čl. X se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

„3. Preventivní testování podle bodu 1 se provádí kterýkoliv vyučovací den v týdnu ve  frekvenci jednou za 7 dní. Pokud nebude den testování vyučovacím dnem, provede se  preventivní testování jiný vyučovací den v týdnu.“.

II.

S účinností ode dne 3. ledna 2022 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne  27. října 2021, č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne  1. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne  12. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne  18. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-23/MIN/KAN, a mimořádného opatření ze dne  20. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN, a to tak, že

1. čl. IV až VII znějí:

„IV.

V případě, že výsledek preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1 písm. a) je  pozitivní, je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a  sdělit mu výsledek preventivního antigenního testu. Škola bezodkladně vystaví dítěti nebo žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři. Toto potvrzení musí obsahovat následující údaje: název právnické osoby  vykonávající činnost školy, identifikační číslo osoby (IČO), identifikační znak organizace  (IZO), kontaktní osobu školy a její telefonní číslo, jméno a příjmení testovaného dítěte nebo  žáka, jeho rodné číslo, den provedení testu a podpis ředitele školy nebo jím pověřené osoby.  Dítě nebo žák jsou povinni bezodkladně opustit školu; v případě dítěte nebo žáka, který  nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od  ostatních osob a zákonný zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout nebo zajistit  vyzvednutí jinou osobou.

 

V.

1. Škola bez zbytečného odkladu po získání výsledků preventivních antigenních testů zašle příslušné krajské hygienické stanici elektronický soubor ve formátu xlsx obsahující seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek preventivního  antigenního testu, a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním  čísle, rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese,  obci bydliště a PSČ a státním občanství a datu provedení tohoto testu, a dále identifikační  údaje školy.

2. Není-li v odůvodněných případech z technických důvodů možné postupovat podle bodu 1,  škola bezodkladně, nejpozději však do konce dne provedení preventivních antigenních testů  ve škole, vyrozumí zákonné zástupce dětí nebo žáků, kteří měli pozitivní výsledek  preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1, nebo zletilé žáky, kteří měli pozitivní  výsledek preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1, o povinnosti podrobit se  konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2

VI.

Krajská hygienická stanice je povinna na základě údajů zaslaných školou podle čl. V bodu 1 vystavit elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2  metodou RT-PCR všem dětem nebo žákům, kteří byli uvedeni v seznamu zaslaném školou  podle čl. V bodu 1. 

VII.

1. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1  písm. a) se nařizuje se bez zbytečného odkladu po obdržení informace o vystavení  elektronické žádanky podle čl. VI nebo vyrozumění od školy podle čl. V bodu 2 podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

2. Jde-li o situaci podle čl. V bodu 2, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo zletilý žák  povinen předložit poskytovateli zdravotních služeb provádějícímu konfirmační RT-PCR test  potvrzení školy podle čl. V bodu 2. 

3. Poskytovatel zdravotních služeb provádějící vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2  metodou RT-PCR, kterému bylo předloženo potvrzení podle bodu 2, je povinen osobě  uvedené v bodu 1 bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření  přítomnosti viru SARS-CoV-2 v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu  elektronické žádanky. V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu  elektronické žádanky je poskytovatel zdravotních služeb dále povinen vyznačit, že se jedná o  konfirmační RT-PCR test po pozitivním výsledku rychlého antigenního testu (RAT) na  stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného pro sebetestování (použití  laickou osobou) provedeného v rámci pravidelného preventivního testování ve školách a  uvést identifikační číslo osoby (IČO) dané školy.

 

4. Poskytovatel zdravotních služeb uvedený v bodu 3 je po vystavení žádanky podle bodu 3 povinen provést bezodkladně osobě vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2  metodou RT-PCR. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen potvrzení podle bodu 2 uchovávat pro účely kontroly po dobu 3 let.

5. V případě, že je výsledek konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR dítěte nebo žáka  pozitivní, jsou dítě, žák nebo jejich zákonný zástupce povinni o pozitivním výsledku  konfirmačního RT-PCR testu bez zbytečného odkladu informovat registrujícího poskytovatele  zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a  dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit dítěti nebo žákovi izolaci.“,

2. za čl. VII se vkládá nový článek VIIa, který zní:

„VIIa.

1. Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na  přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR  testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění  pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte  nebo žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento  pozitivní výsledek testu.

2. Škola bezodkladně informuje telefonicky nebo e-mailem příslušnou krajskou hygienickou  stanici o skutečnosti zjištěné podle odstavce 1. Škola dále zašle příslušné krajské hygienické  stanici prostřednictvím CFA elektronický soubor ve formátu xlsx obsahující seznam dětí nebo  žáků a zaměstnanců školy, kteří byli školou ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí  vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt dítěte nebo žáka nebo pedagogického  pracovníka uvedených v bodu 1, a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním  telefonním čísle, rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové  adrese, obci bydliště a PSČ a státním občanství, datu kontaktu s dítětem nebo žákem nebo  pedagogickým pracovníkem uvedeným v bodu 1 a identifikační údaje školy. Krajská  hygienická stanice provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik a přijme  adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy. V případě, že krajská  hygienická stanice rozhodne o provedení preventivního screeningového testování dětí nebo  žáků a zaměstnanců školy na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 v ohnisku nákazy,  které bylo vymezeno krajskou hygienickou stanicí na základě epidemiologického šetření, je  škola jí povinna bezodkladně zaslat postupem podle věty druhé údaje těchto dětí nebo žáků a zaměstnanců, a to v rozsahu údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle,  rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci  bydliště a PSČ a státním občanství.“,

3. v čl. X bod 2 zní:

„2. V případě, že je výsledek vyšetření podle bodu 1 pozitivní, je dítě, žák nebo jejich  zákonný zástupce povinen o pozitivním výsledku testu bez zbytečného odkladu informovat  registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo  praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit dítěti nebo žákovi  izolaci.“, 

4. v čl. XI se slova „aplikace COVID forms App“ nahrazují textem „CFA“

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...