DISTANČNÍ VÝUKA - CELÁ ŠKOLA

Vážení rodiče,

z nařízení vlády je od středy 14. října 2020 do pátku 23. října 2020 zavedena na celé škole DISTANČNÍ VÝUKA. Všichni žáci tedy od zítřka zůstávají doma a budou se vzdělávat na dálku.

DISTANČNÍ VÝUKA:

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. Všichni žáci II. stupně mají vytvořeny přístupové údaje ke školnímu Gmailu, třídní učitelé je seznámili s přihlašováním. Prvním úkolem žáků na distanční výuce je přihlásit se do kurzů v jednotlivých předmětech (část žáků je již do některých předmětů přihlášena). Následně už žáci mohou bez problémů plnit úkoly, které jim budou učitelé v jednotlivých kurzech zadávat. Žáci I. stupně budou pokračovat ve výuce na dálku (stejně jako na jaře) prostřednictvím E-LEARNINGU.

E-learning: ZDE naleznete učební materiály pro jednotlivé třídy. Po rozkliknutí příslušné třídy se objeví v nabídce jednotlivé předměty.

Po vzájemné dohodě je možné zvolit i jiný způsob komunikace.

Distanční výuka bude probíhat ve všech předmětech kromě výchov, pracovních činností a volitelných předmětů.

Materiály do jednotlivých kurzů budou učitelé nahrávat takto:

- předměty s týdenní dotací 3 a více hodin: ÚTERÝ a ČTVRTEK do 12.00

- předměty s týdenní dotací 2 a méně hodin: STŘEDA do 12.00

 

Práce v kurzu - návod pro žáky:

PŘEDSTAVOVACÍ VIDEO

PRÁCE V KURZU

VÝHODY GOOGLE UČEBNY

HODNOCENÍ Z POHLEDU ŽÁKA

JAK ZOBRAZIT ZPĚTNOU VAZBU A JAK ODEVZDÁVAT Z TELEFONU

 

KONZULTACE (ke spojení s učiteli využívejte školní Gmail, chat v rámci učebny Classroom, žákovskou knížku, případně jiné dohodnuté komunikační kanály).

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

 

Školní jídelna bude otevřena i v době distanční výuky. Nárok na oběd mají všechny děti.

Vedoucí školní jídelny od zítřka všem žákům odhlásila obědy. Pokud byste tedy o stravování měli zájem, je nutné do 14. 10. (nejpozději v 9.00) obědy opětovně přihlásit. Strava pro žáky na distanční výuce se bude vydávat vždy od 12.00 do 13.00 a není možné ji vydávat do přinesených nádob.

 

PaedDr. Milena Honsová, ředitelka školy

 

Čj. MSMT-39443/2020-2 

13. října 2020 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.,  k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“), 

informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových  opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod..,  k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“), 

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí  následující:  

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění. 

• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených  podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané  ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu  školní družiny, případně jiná školská zařízení). 

• U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost  žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na  

školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;  školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;  

praktické školy jednoleté a dvouleté. 

Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce. • U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se  zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání,  pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Nově tedy  není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ. 

• Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování  ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří  mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích  zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena  pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a  dvouletých.  

Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se  z ní co nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění  dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).

Čj. MSMT-39443/2020-2 

13. října 2020 

• U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních  družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na  zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině (mimo případů uvedených výše). 

• Provoz školských poradenských zařízení není usneseními vlády dotčen. Fungují i nadále  při dodržování zvýšených hygienických opatření. 

• Stále s výjimkou mateřských škol obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách  a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu). • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou  mateřských škol. 

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků  základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.  • Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT 39185/2020-1, stanoveny dny volna. Výše uvedené neplatí pro vyšší odborné školy.  

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci  školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají  distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd  odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k dětem/žákům/studentům a zaměstnancům školy  považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a  zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí  dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb: 

• Jedná se především o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob  u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak,  že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry). 

• Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není  možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí  požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. 

Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská  zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná  opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České  republiky.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...